školní rok 2023-2024

  • Z důvodu bezpečnosti je školní budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které prosím sdělte účel návštěvy.
  • Šatní skříňky si žáci sami zamykají. Za případné ztráty z odemčených skříněk nenese škola odpovědnost.
  • Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků: nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.
  • Během pobytu ve škole mají žáci vypnuté mobilní telefony (i o přestávkách). Žáci 6. tříd se na Častoboři zúčastní adaptačního kurzu.
  •  V souladu s legislativou je vypracován školní řád, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
  • Známky se již nepíší do ŽK a budou jen na internetu. Hesla pro přihlášení žáci dostanou běhen září.
  • Rodiče i žáci jsou seznámeni s GDPR.